Fundusze Europejskie

Decyzją z dnia 07.11.2013r. Komisji Konkursowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt Spółki Polygon JMI Sp. z o.o. został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do finansowania.

W styczniu 2014 roku firma Polygon JMI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, pod nazwą „Smartfitt – kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs”.

W wyniku analizy rynku e-usług, konkurencji, oczekiwań konsumenta oraz zaleceń i rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczących zapobiegania przewlekłym chorobom niezakaźnym (NCDs), zmieniono założenia strategii marki oraz nazwę samej e-usługi. Nowa nazwa marki to „LIFESFIT”.