Regulamin

UPRZEJMIE PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY ZANIM ZACZNIECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z USŁUGI LIFESFIT. PONIŻSZE WARUNKI STANOWIĄ DOKUMENT PRAWNY REGULUJĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH STRON.

KORZYSTANIE Z USŁUGI OZNACZA AKCEPTACJĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW WRAZ ZE ZMIANAMI. BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW JEST RÓWNOZNACZNY Z BRAKIEM ZGODY NA KORZYSTANIE Z USŁUGI.

GLOSARIUSZ

1) Warunki korzystania (“Warunki”, “Umowa”),
2) Polityka prywatności (“Polityka prywatności”),
3) Polygon JMI Sp. z o.o., ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537 262 54 89, REGON: 061551474, KRS: 0000460432 („Polygon JMI”, „My”),
4) Usługa Lifesfit („Lifesfit”, „Portal”, „Serwis”),
5) Urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, pośrednicy, jednostki powiązane, przedstawiciele, usługodawcy, partnerzy, podlicencjobiorcy, następcy oraz cesjonariusze (“Strony Lifesfit”),
6) Lifesfit.com („Strona internetowa”),
7) Strony internetowe osób trzecich („Strony internetowe osób trzecich”),
8) Usługi świadczone w całości lub częściowo przez osoby trzecie („Usługi osób trzecich”),
9) Użytkownik serwisu (“Użytkownik”, “Członek”, „Ty”),
10) Oprogramowanie Lifesfit oraz aplikacje mobilne (“Oprogramowanie”, „Aplikacje”, „Aplikacje mobilne”),
11) Platforma zakupowa (“Dostawca aplikacji”).

OBJAŚNIENIA

Usługa Lifesfit jest platformą wspierającą projektowanie prozdrowotnego stylu życia głównie w zakresie aktywności fizycznej, odżywiania się oraz zarządzania stresem. Jednakże:

 • Korzystanie z naszych Usług nie zwalnia z odpowiedzialności za wszelkie ryzyko związane z aktywnością sportową oraz zajęciami rekreacyjnymi, zmianami diety oraz zmianami w innych obszarach życia.
 • Polygon JMI nie udziela żadnej gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Lifesfit.
 • Należy zawsze zwracać uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo, przestrzegać obowiązujących zasad korzystania z Internetu oraz nie używać urządzeń mobilnych będąc w ruchu lub w miejscu potencjalnie stwarzającym niebezpieczeństwo.
 • Polygon JMI chroni  wszystkie przesyłane przez użytkowników dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.
 • Polygon JMI może jednak udostępnić niektóre z nich społeczności Lifesfit tylko za zgodą lub zgodnie z życzeniem użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, w której szczegółowo opisane są powyższe zasady.
 • Możemy dezaktywować konto użytkownika naruszającego warunki korzystania z usług oraz warunki zawarte w Polityce prywatności.
 • Serwis nie zawiera treści ograniczonych wiekiem, ale korzystanie z usług przez niepełnoletnich wymaga akceptacji osoby, która ukończyła 18 lat.
 • W przypadku pytań prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia.

Niniejsze warunki, łącznie z warunkami zawartymi w Polityce prywatności, mają zastosowanie do Usług Lifesfit świadczonych wszystkim Użytkownikom za pośrednictwem Internetu, stron powiązanych, kanałów dystrybucyjnych oraz przy pomocy oprogramowania, używanych w związku z tymi Usługami. Warunki te mogą ulec zmianie. Aktualna wersja Warunków dostępna jest na Stronie internetowej (www.lifesfit.pl/regulamin).

UMOWA

Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między firmą Polygon JMI a Użytkownikiem oraz dotyczą korzystania z Lifesfit. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że uważnie przeczytał i zrozumiał, a ponadto zaakceptował niniejszą Umowę oraz Politykę prywatności Lifesfit, która stanowi integralną część niniejszej Umowy.

PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z USŁUG W PRZYPADKU NIEZROZUMIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB BRAKU AKCEPTACJI TYCH WARUNKÓW.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z Lifesfit, Użytkownik zgadza się na gromadzenie oraz wykorzystanie niektórych danych osobowych Użytkownika zgodnie z aktualną wersją Polityki prywatności dostosowaną do wymagań RODO, dostępną pod adresem: www.lifesfit.pl/polityka-prywatnosci/. Wykorzystanie zgromadzonych w Lifesfit informacji podlega w tym czasie Polityce prywatności.

ZMIANY UMOWY

Polygon JMI zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pomocą:

 • wprowadzenia nowej wersji; i/lub
 • powiadomienia o zmianach na Stronie internetowej lub Aplikacji.

Obowiązkiem Użytkownika jest regularne sprawdzanie niniejszej Umowy. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu rzeczonych zmian do Umowy oznaczać będzie akceptację wszelkich takich zmian.

KRYTERIA WYBORU

Rejestrując się do Serwisu, Użytkownik w imieniu własnym lub w imieniu użytkownika niepełnoletniego oświadcza i zapewnia, że ukończył 18-ty rok życia, a tym samym posiada uprawnienia do zawierania umów zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Umowa nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione.

LICENCJA

Z zastrzeżeniem działania zgodnego z warunkami niniejszej Umowy, Polygon JMI udziela Użytkownikowi licencji do korzystania z Serwisu, niewyłącznej i niepodlegającej sublicencji, podlegającej odwołaniu, bez prawa przeniesienia, za pomocą Strony internetowej lub poprzez ściągnięcie i zainstalowanie naszego Oprogramowania. Serwis przeznaczony jest do osobistego i niekomercyjnego użytku przez zarejestrowanego Użytkownika.

ZABRANIA SIĘ ODTWARZANIA, DUPLIKACJI, KOPIOWANIA, ZMIANY, SPRZEDAŻY, ODSPRZEDAŻY, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ WYKORZYSTANIA SERWISU, ŁĄCZNIE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ ORAZ APLIKACJAMI, LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI, DO CELÓW KOMERCYJYCH BEZ UPRZEDNIEJ, WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY POLYGON JMI.

Za wyjątkiem wyraźnego wskazania w niniejszym dokumencie, Umowa ta nie udziela Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej firmy Polygon JMI lub jakiejkolwiek innej strony związanej z Lifesfit. Udzielenie licencji uwarunkowane jest działaniem Użytkownika zgodnie z Warunkami korzystania z Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik złamie którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, jego prawa wynikające z tej sekcji zostaną natychmiast cofnięte.

Przy korzystaniu z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnych otrzymanych od Dostawcy aplikacji, Użytkownik akceptuje i zgadza się, że:
a) Niniejsza Umowa zawarta zostanie między Użytkownikiem a Polygon JMI, a nie z Dostawcą aplikacji, oraz to Polygon JMI ponosi całkowitą odpowiedzialność za Oprogramowanie (a nie Dostawca aplikacji),
b) Dostawca aplikacji nie ma obowiązku przeprowadzania usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji,
c) W przypadku nieprawidłowego działania Oprogramowania podlegającego obowiązującej gwarancji:

 • Można powiadomić Dostawcę aplikacji, który zwróci Użytkownikowi koszty zakupu Aplikacji (jeśli ma to zastosowanie).
 • Dostawca aplikacji nie jest związany żadną inną gwarancją dotyczącą Aplikacji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • Wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki, którym można przypisać niezgodność z warunkami gwarancji pozostają w odpowiedzialności Polygon JMI.

d) Dostawca aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zgłaszane przez Użytkownika roszczenia lub roszczenia osób trzecich odnośnie Aplikacji lub posiadania i korzystania przez Użytkownika z aplikacji, w tym bez ograniczeń do:

 • Roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z powodu produktu.
 • Jakichkolwiek roszczeń dotyczących sytuacji, gdzie Aplikacje niezgodne są z jakimkolwiek prawnym lub regulacyjnym wymogiem.
 • Roszczeń wynikających z ochrony konsumenta lub podobnych przepisów.

e) W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich przez Oprogramowanie lub posiadanie i używanie przez Użytkownika tego Oprogramowania, Polygon JMI ponosi odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie oraz zwolnienie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej, w zakresie wymaganym niniejsza Umową,
f) Gdy Dostawca aplikacji oraz jego podmioty zależne są od osób trzecich stanowiących beneficjentów niniejszej Umowy, gdyż dotyczy ona licencji Użytkownika do Aplikacji oraz po zaakceptowaniu przez Użytkownika Warunków korzystania z Lifesfit, Dostawca aplikacji będzie miał prawo (oraz uznane zostanie, że Dostawca aplikacji ma takie prawo) do wyegzekwowania postanowień tej Umowy nawiązujących do licencji Użytkownika do Oprogramowania, wobec Użytkownika jako osób trzecich stanowiących beneficjenta tej Umowy,
g) Użytkownik musi również spełniać wszystkie obowiązujące warunki serwisu osób trzecich podczas korzystania z Aplikacji.

PORTAL NIE ŚWIADCZY PROFESJONALNYCH USŁUG LUB PORAD MEDYCZNYCH.

USŁUGI LIFESFIT ŚWIADCZONE SĄ JEDYNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH. USŁUGI NIE ZAWIERAJĄ, NIE STANOWIĄ ORAZ NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO PROFESJONALNE PORADY LUB OPINIE MEDYCZNE.

Lifesfit nie jest ekspertem medycznym oraz nie dostarcza usług medycznych ani nie zapewnia porad medycznych. Serwis nie może zastępować porady fachowca medycznego, dlatego Użytkownik nie może polegać jedynie na informacjach udostępnionych za pomocą Serwisu przy podejmowaniu decyzji zdrowotnych, diagnozowaniu lub leczeniu stanu chorobowego i decyzje takie powinien zawsze podejmować w konsultacji z lekarzem. Lifesfit nie zastępuje konsultacji lekarskich i jeśli Użytkownik potrzebuje porady lekarskiej lub usług medycznych, powinien skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

KORZYSTANIE Z SERWISU NIE STWARZA RELACJI LEKARZ-PACJENT MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LIFESFIT

Niniejszym, Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje uzyskane w Serwisie będzie traktował jedynie jako element edukacyjny w zakresie troski o swoje zdrowie, a jeśli istnieje ryzyko pojawienia się problemów ze zdrowiem wynikających z ćwiczeń fizycznych lub zmiany diety, przed przystąpieniem do korzystania z Lifesfit skonsultuje się z lekarzem.

ŻYWIENIOWA BAZA DANYCH

Żywieniowa baza danych Lifesfit zawiera informacje żywieniowe, produkty i potrawy wprowadzone bezpośrednio przez Lifesfit. Polygon JMI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedokładności danych żywieniowych lub niewłaściwego zastosowania informacji żywieniowych przez Użytkownika.

POLEGANIE NA TREŚCIACH OSÓB TRZECICH

Opinie, porady, oświadczenia lub inne informacje, w tym bez ograniczeń do informacji dotyczących pokarmu, żywienia oraz ćwiczeń fizycznych udostępnionych za pomocą Serwisu przez osoby trzecie stanowią punkt widzenia tych osób trzecich jako autorów tych treści i niekoniecznie należy na nich polegać. Autorzy ci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za te treści. Lifesfit nie gwarantuje dokładności, kompletności lub użyteczności wszelkich informacji osób trzecich udostępnianych na Serwisie.

Lifesfit nie przyjmuje, nie popiera ani nie akceptuje odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakiejkolwiek opinii, porady lub oświadczenia osób trzecich udostępnionych za pomocą Serwisu. Lifesfit zdecydowanie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach żywieniowych lub innych treściach dostępnych w Serwisie lub przekazanych przez osoby trzecie lub wszelkim osobom trzecim.

Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu na własne ryzyko oraz, że Strony Lifesfit nie będą brać odpowiedzialności wobec Użytkownika za informacje, materiały lub przedmioty uważane za obraźliwe, nieuczciwe lub niewłaściwe.

PRZEJĘCIE RYZYKA

KORZYSTAJĄC ZE STRONY INTERNETOWEJ, OPROGRAMOWANIA I USŁUG, UŻYTKOWNIK ŚWIADOMIE I DOBROWOLNIE PRZEJMUJE CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ W SIECI. UŻYTKOWNIK W IMIENIU SWOIM, SWOICH OSOBISTYCH PRZEDSTAWICIELI ORAZ NASTĘPCÓW, NINIEJSZYM DOBROWOLNIE ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ, ZRZEC SIĘ, ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BRONIĆ I ZABEZPIECZAĆ POLYGON JMI WRAZ Z WSZYSTKIMI PRACOWNIKAMI, POŚREDNIKAMI, PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, PRZEDSTAWICIELAMI, SUBLICENCJOBIORCAMI, NASTĘPCAMI ORAZ CESJONARIUSZAMI OD WSZELKICH ROSZCZEŃ, DZIAŁAŃ, STRAT Z TYTUŁU USZKODZEŃ CIAŁA, WŁASNOŚCI, ŚMIERCI ZAWINIONEJ, STRESU EMOCJONALNEGO, STRATY USŁUG LUB INNYCH SZKÓD WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z określonych Usług, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje dostarczone na podstawie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób związany z korzystaniem z Serwisu, będą aktualne, kompletne i dokładne oraz, że Użytkownik będzie aktualizował te informacje tak, aby zachować ich kompletność i dokładność, poprzez sprawdzanie swojego osobistego profilu. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Lifesfit.

HASŁO UŻYTKOWNIKA

System zażąda od Użytkownika nazwy i hasła w związku z korzystaniem z poszczególnych Usług. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła. Użytkownik nie może używać konta, nazwy i hasła innych Użytkowników. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić Lifesfit o wszelkim nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta, nazwy i hasła.

Lifesfit nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty Użytkownika wynikające z wykorzystania hasła przez innego Użytkownika, za zgodą tego Użytkownika lub nie. Użytkownik może ponieść odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Strony Lifesfit z powodu wykorzystania konta lub hasła przez innego Użytkownika.

PROFILE PUBLICZNE

Zgodnie z zasadami rejestracji, Użytkownicy mogą stworzyć profile publiczne zawierające pewne informacje identyfikacyjne. Lifesfit zakłada, że Użytkownicy podadzą aktualne i dokładne informacje oraz nie będzie, ani nie może przeprowadzić weryfikacji informacji zawartych na profilach publicznych Użytkowników. Zgodnie z tym Lifesfit musi założyć, że informacje zawarte na każdym profilu publicznym Użytkowników są aktualne i dokładne.

Lifesfit nie oświadcza, nie zapewnia ani nie gwarantuje aktualności ani dokładności informacji profili publicznych, oraz niniejszym zwalnia się z odpowiedzialności i zobowiązań za wszelkie informacje podane przez Użytkowników za pomocą profili publicznych lub w inny sposób, związany z usługami.

INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi Użytkownikami. Użytkownicy akceptują i rozumieją, że Lifesfit nie przeprowadza i nie może przeprowadzać:
a) Sprawdzania Użytkowników,
b) Sprawdzania przeszłości Użytkowników,
c) Weryfikacji oświadczeń Użytkowników, w tym bez ograniczeń do informacji lub oświadczeń zawartych na profilach publicznych.

Użytkownik niniejszym zgadza się podjąć stosowne środki ostrożności podczas wszelkich interakcji z innymi Użytkownikami, szczególnie w przypadku decyzji o spotkaniu osobistym. Lifesfit nie oświadcza, nie zapewnia, nie uznaje ani nie gwarantuje zachowania Użytkowników ani ich kompatybilności z Użytkownikiem.

Lifesfit w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze szkody wynikające lub związane z zachowaniem jakiegokolwiek Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym bez ograniczeń do uszkodzeń ciała, mienia, śmierci zawinionej, stresu emocjonalnego, straty usług lub innych szkód wynikających z komunikacji lub spotkań między Użytkownikami. Użytkownik świadomie i dobrowolnie przejmuje wszelkie ryzyko podczas korzystania z Usługi Lifesfit.

SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

Lifesfit zastrzega sobie prawo, lecz wyłącza wszelkie zauważone, domniemane lub faktyczne obowiązki do monitorowania sporów między Użytkownikami. Użytkownik zgadza się chronić Lifesfit w związku z wszelkimi sporami lub roszczeniami Użytkownika wobec innych Użytkowników.

WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESYŁANE PRZEZ LIFESFIT

Podczas świadczenia Usług, Użytkownik może co jakiś czas otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące Serwisu, z których Użytkownik nie może zrezygnować. Użytkownik może również otrzymywać okresowe promocje oraz inne oferty lub materiały, które Lifesfit uważa za interesujące dla tego Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości promocyjnych w dowolnym czasie, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w każdej wiadomości „newsletter” lub zmieniając preferencje wiadomości e-mail na swoim koncie.

KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

Po znalezieniu i połączeniu ze swoimi i innych Użytkowników znajomymi, Użytkownik może otrzymywać wiadomości elektroniczne, łącznie z e-mailami oraz komunikatami otrzymywanymi od innych Użytkowników Lifesfit. Użytkownik może zarządzać otrzymywanymi od innych Użytkowników wiadomościami poprzez zmiany preferencji wiadomości na swoim koncie.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Serwis zawiera również linki do Stron internetowych osób trzecich, które mogły, ale nie musiały rozpocząć współpracę z Lifesfit. Lifesfit nie ma kontroli nad treścią oraz działaniem Stron internetowych osób trzecich.

Lifesfit nie sprawdzał oraz nie może sprawdzać ani kontrolować całości materiału, łącznie z programami komputerowymi oraz innymi towarami i usługami udostępnionymi na Stronach internetowych osób trzecich lub przez te Osoby Trzecie. Zgodnie z tym, Polygon JMI nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji oraz nie uznaje jakiejkolwiek Strony internetowej osób trzecich lub dokładności, aktualności, treści, właściwości, prawości lub jakości materiału informacyjnego, towarów lub usług udostępnionych na Stronach internetowych osób trzecich. Polygon wyłącza, a Użytkownik oświadcza, że przejmuje całą odpowiedzialność oraz zobowiązania za wszelkie szkody oraz krzywdy, niezależnie czy wyrządzone w stosunku do Użytkownika czy Osób Trzecich, wynikające z korzystania ze Stron internetowych osób trzecich.

Użytkownik zgadza się, że łącząc się lub w inny sposób odwiedzając Stronę internetową osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) Podjęcie środków ostrożności koniecznych, by chronić siebie i swoje systemy komputerowe przed wirusami, robakami, trojanami, złośliwymi kodami źródłowymi oraz innymi szkodliwymi treściami,
b) Wszelkie ściąganie danych, używanie lub zakupy materiałów obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub w inny sposób niewłaściwych lub bezprawnych, lub zawierających techniczne nieścisłości, błędy typograficzne lub inne,
c) Wszelkie ściąganie danych, używanie lub zakupy materiałów naruszających prawa prywatności lub prawa publiczne, lub naruszających prawa własności intelektualnej oraz inne prawa własności osób trzecich, lub podlegających dodatkowym warunkom, jawnym lub niejawnym,
d) Wszelkie koszty finansowe lub inne należności wobec osób trzecich wynikające z transakcji lub innych działań,
e) Czytanie i zrozumienie wszelkich warunków użycia oraz polityki prywatności mających zastosowanie wobec Stron internetowych tych Osób Trzecich.

USŁUGI OSÓB TRZECICH

Niektóre cechy, aspekty, produkty oraz usługi oferowane przez Lifesfit pochodzą od osób trzecich. W celu korzystania z Usług osób trzecich, od Użytkownika wymagane może być podpisanie dodatkowych warunków z dostawcami Usług osób trzecich. Jeśli Użytkownik nie rozumie lub nie zgadza się na takie warunki, może nie korzystać z powiązanych Usług osób trzecich.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności między warunkami nawiązującymi do Usług osób trzecich a niniejszą Umową, dodatkowe warunki będą obowiązujące, lecz tylko w odniesieniu do tych Usług osób trzecich. Dostawcy Usług osób trzecich mogą pobierać i wykorzystywać informacje o Użytkowniku, zgodnie z polityką prywatności dostawców Usług osób trzecich. Przed dostarczeniem informacji do jakiegokolwiek dostawcy Usług osób trzecich, Użytkownik powinien przeczytać politykę prywatności tego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie rozumie lub nie zgadza się z warunkami dostawcy Usług osób trzecich, nie powinien korzystać z powiązanych Usług osób trzecich. Lifesfit niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie informacje Użytkownika zebrane lub wykorzystane przez dostawców Usług osób trzecich.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

„Treści Użytkownika” to wszelkie treści, materiały lub informacje (np. jakikolwiek tekst, informacja, zdjęcie, obrazek, film oraz wszelkie inne treści lub materiały, łącznie z informacjami żywieniowymi dodanymi do Żywieniowej Bazy Danych), które Użytkownik udostępni lub wyśle, przekaże, wyświetli, wykona lub rozpowszechni za pomocą Usług, niezależnie czy w związku z korzystaniem Użytkownika ze Strony internetowej, Oprogramowania, lub poprzez wykorzystanie wszelkich Stron Internetowych osób trzecich lub Usług osób trzecich.

Użytkownik niniejszym udziela firmie Polygon JMI licencji wieczystej, całkowicie opłaconej, nieograniczonej terytorialnie, z prawem do udzielania sublicencji, nieodwołalnej, nie mogącej być przedmiotem cesji, do kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, przekazywania, publicznego wyświetlania lub wykonywania, edytowania, modyfikowania, tłumaczenia, ponownego formatowania lub innego, podobnego wykorzystania Treści Użytkownika w związku z działaniem Usług, innych podobnych usług lub powiązanej działalności, za pomocą jakiegokolwiek istniejącego lub zaplanowanego na przyszłość medium, w tym bez ograniczeń, w materiałach reklamowych.

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich danych zebranych w jego osobistym koncie do prowadzenia analiz marketingowych przez Polygon JMI oraz analiz naukowych w zakresie prowadzeni skutecznej profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Dane te wykorzystywane będą anonimowo bez wiązania ich z kontem personalnym Użytkownika.

Użytkownik ponadto oświadcza, że licencja ta obejmuje prawo Polygon JMI do publikacji, wyświetlania oraz innego wykorzystania i udostępniania Treści Użytkownika, jak również nazwy Użytkownika i/lub wszelkich nazw użytkownika w związku z korzystaniem z licencji udzielonej w tej sekcji. Użytkownik zgadza się zrzec, i niniejszym zrzeka się, wszelkich roszczeń wynikających z lub nawiązujących do korzystania przez Strony Lifesfit z praw nadanych w tej sekcji, w tym bez ograniczeń z wszelkimi roszczeniami związanymi z prawami Użytkownika dotyczącymi polityki prywatności oraz reklamy. Użytkownik nie zostanie zrekompensowany za jakiekolwiek korzystanie z licencji udzielonej w tej sekcji.

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w związku z Treścią Użytkownika, a w przeciwnym razie jest upoważniony do udzielenia praw Stronom Lifesfit w tej sekcji. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że podczas korzystania ze Strony internetowej, Oprogramowania oraz Usług przestrzegać będzie prawa i szanować będzie prawa własności intelektualnej innych. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej oraz Usług jest każdorazowo zarządzane i podlega prawom dotyczącym własności praw autorskich oraz generalnie korzystania z własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie wysyłać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać lub rozpowszechniać wszelkich treści, informacji lub innych materiałów naruszających wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe lub inną własność intelektualną lub inne prawa własności Osób Trzecich.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia jakichkolwiek praw oraz praw Osób Trzecich spowodowanych korzystaniem Użytkownika ze Strony internetowej, Aplikacji oraz Serwisu. Użytkownik jest całkowicie obciążony koniecznością udowodnienia, że treści, informacje lub inne materiały nie naruszają jakichkolwiek praw lub praw Osób Trzecich.

Lifesfit zastrzega sobie prawo do:
a) Usuwania, zawieszania, edytowania lub modyfikowania wszelkiej Treści Użytkownika wedle własnego uznania, w tym bez ograniczeń, wszelkiej Treści Użytkownika w każdym czasie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika oraz z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od Osób Trzecich lub władz, dotyczących tych Treści Użytkownika lub, jeśli Lifesfit podejrzewa Użytkownika o naruszenie tych Warunków Użytku, lub bez powodu,
b) Usuwania, zawieszania lub blokowania wszelkich udostępnień Treści Użytkownika.

Lifesfit również zastrzega sobie prawo do odwiedzania, czytania, zachowania oraz ujawniania wszelkich informacji, które Lifesfit w sposób uzasadniony uważa za konieczne do:
a) Przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub nakazów rządowych,
b) Egzekwowania tych Warunków, łącznie z prowadzeniem dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń tych Warunków,
c) Odkrycia, zapobiegania lub innego przypisania kwestii oszustwa, ochrony lub spraw technicznych,
d) Udzielenia wsparcia Użytkownikowi,
e) Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Lifesfit, Użytkowników Lifesfit oraz innych odbiorców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KOMENTARZE ZNIESŁAWIAJĄCE

Użytkownik zgadza się i rozumie, że może zostać pociągnięty do prawnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym Użytkownikom lub osobom trzecim w wyniku uwag, informacji, odpowiedzi lub innych treści uznanych za zniesławiające bądź w inny sposób podlegające procedurom prawnym, wysłanych lub udostępnionych w Serwisie.

POLYGON JMI NIE JEST PRAWNIE ODPOWIEDZIALNY, NIE MOŻE RÓWNIEŻ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI UWAGAMI, INFORMACJAMI, ODPOWIEDZIAMI ZNIESŁAWIAJĄCYMI LUB W INNY SPOSÓB PODLEGAJĄCYMI PROCEDUROM PRAWNYM, UDOSTĘPNIONYMI NA SERWISIE.

TREŚCI BUDZĄCE ZASTRZEŻENIA

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie korzystał z Serwisu w celu udostępniania, przesyłania, wyświetlania, wykonywania lub rozpowszechniania wszelkich treści, informacji lub materiałów, które:
a) są oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, groźne, nadmiernie brutalne, prześladowcze, obsceniczne, sprośne, lubieżne lub pornograficzne,
b) stanowią pornografię dziecięcą,
c) nagabują o informacje osobiste,
d) podżegają, zachęcają lub grożą krzywdą fizyczną wobec innych,
e) promują lub gloryfikują nietolerancję rasową, używają języka nienawiści lub rasizmu, lub wyrażają nienawiść wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób,
f) lansują używanie zasadniczo nielegalnych substancji oraz narkotyków,
g) reklamują lub w inny sposób nagabują o fundusze lub towary i usługi,
h) naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub wszelkiej innej umowy, wytycznych lub polityki Lifesfit; lub
i) generalnie są obraźliwe lub niesmaczne według ustaleń Lifesfit (łącznie, “Treści budzące zastrzeżenia”).

LIFESFIT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH POSTRZEGANYCH, DOMNIEMANYCH ORAZ FAKTYCZNYCH OBOWIĄZKÓW MONITOROWANIA TREŚCI SERWISU, A SZCZEGÓLNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE TAM DOSTARCZANE.

Bez ograniczania jakichkolwiek środków prawnych, Polygon JMI zastrzega sobie prawo do zakończenia używania przez Użytkownika Usług lub udostępniania, przesyłania, przekazywania, wyświetlania, wykonywania lub rozpowszechniania Treści budzących zastrzeżenia. Polygon JMI, wedle własnego uznania, może usunąć wszelkie Treści budzące zastrzeżenia ze swoich serwerów. Polygon JMI zamierza podjąć pełną współpracę z wszelkimi urzędnikami lub przedstawicielami organów ścigania podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie wszelkiego naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub innych obowiązujących praw.

NIEDOZWOLONE DZIAŁANIE

Polygon JMI narzuca pewne restrykcje na korzystanie Użytkownika z Serwisu. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie:
a) „śledzić” lub w inny sposób prześladować jakiekolwiek osoby lub podejmować kontakt z osobą, która tego kontaktu sobie nie życzy,
b) dostarczać Lifesfit lub innym Użytkownikom błędnych, mylących lub niedokładnych informacji,
c) podszywać się lub w inny sposób podawać się za osobę bliską lub w inny sposób związaną z jakąkolwiek osobą lub podmiotem,
d) tworzyć więcej niż jeden profil publiczny,
e) zbierać lub w jakikolwiek inny sposób gromadzić informacje o Użytkownikach Lifesfit, łącznie z adresami email oraz numerami telefonów,
f) używać lub próbować używać wszelkich wyszukiwarek, oprogramowania, narzędzi, agentów oraz innych urządzeń lub mechanizmów (w tym bez ograniczeń przeglądarki, pająki, roboty, awatary lub inteligentni agenci) w celu gromadzenia informacji ze Strony Internetowej z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń korzystania ze stron internetowych osób trzecich,
g) otwierać treści lub dane nieprzeznaczone dla tego Użytkownika lub bez autoryzacji logować się na serwer lub konto,
h) próbować badać, prześwietlać lub testować podatność Serwisu, Strony internetowej, Aplikacji oraz wszelkiego innego powiązanego systemu lub sieci, lub łamać zasady bezpieczeństwa lub uwierzytelnienia bez odpowiedniej autoryzacji,
i) zakłócać lub podejmować próby zakłócania używając Strony internetowej, Aplikacji lub Serwisu przez każdego innego użytkownika, hosta lub sieć, w tym bez ograniczeń poprzez wysłanie wirusa, spowodowanie przeciążenia, “floodowanie”, “spamowanie”, bomby pocztowe lub powodowanie błędnego działania programów,
j) korzystać z Serwisu w celu wysyłania niepożądanych wiadomości e-mail, w tym bez ograniczeń promocji lub reklam produktów lub usług,
k) fałszować jakiekolwiek nagłówki pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji o nagłówku w wiadomościach e-mail lub podczas udostępniania, wysyłania, wyświetlania, wykonywania lub rozpowszechniania za pomocą Serwisu,
l) zamieszczać lub przekazywać niepożądanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości śmieci, wiadomości spam, wiadomości łańcuszkowych, wiadomości piramid oraz wszelkich innych form nagabywania oraz informacji, jak np. opinii oraz powiadomień komercyjnych oraz innych; lub
m) podejmować prób modyfikowania, stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblowania lub w inny sposób przetwarzać lub podejmować próby przetworzenia wszelkich kodów źródłowych wykorzystywanych przez Strony Lifesfit podczas udostępniania Strony Internetowej oraz Aplikacji do postaci zrozumiałej dla człowieka.

WSZELKIE NARUSZENIE POSTANOWIEŃ TEJ SEKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ PODDANIE UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I/LUB KARNEJ.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Oprogramowanie

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że Aplikacje oraz wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej są oraz pozostaną własnością Polygon JMI. Ponadto, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że kody źródłowe i obiektowe Aplikacji, jak również format, katalogi, zapytania, algorytmy, struktura oraz organizacja Aplikacji stanowią własność intelektualną oraz informacje poufne i zastrzeżone Polygon JMI oraz jednostek powiązanych, licencjodawców oraz dostawców. Pod warunkiem, że niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Aplikacji w sposób domniemany, przez estoppel lub inną podstawę prawną, a wszelkie prawa dotyczące Aplikacji nie nadane niniejszą Umową są niniejszym zastrzeżone i zachowane przez Polygon JMI.

Aplikacje mogą wykorzystywać lub obejmować oprogramowanie osób trzecich będące przedmiotem warunków licencji osób trzecich (“Oprogramowanie osób trzecich”). Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jego prawo do korzystania z takiego Oprogramowania osób trzecich, jako części Aplikacji, podlega warunkom licencji osób trzecich mających zastosowanie w takim Oprogramowaniu osób trzecich. W przypadku wystąpienia sporu między warunkami niniejszej Umowy a warunkami licencji osób trzecich, podczas korzystania z rzeczonego Oprogramowania osób trzecich przez Użytkownika, zastosowanie będą mieć warunki licencji osób trzecich.

Znaki towarowe

Lifesfit, Lifesfit.com oraz logo Polygon JMI oraz logo Lifesfit (razem zwane „Znaki Lifesfit”) stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Polygon Sp. z o.o.. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki, loga oraz nazwy domen pojawiające się w Serwisie mogą stanowić znaki towarowe osób trzecich. Ani korzystanie Użytkownika z Serwisu, ani niniejsza Umowa nie nadaje Użytkownikowi jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów do Znaków Lifesfit, lub do kopiowania oraz wykorzystania w inny sposób wszelkich licencji do Znaków Lifesfit, lub wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, grafiki, loga lub nazw domen osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że w związku z korzystaniem z Serwisu, wszelkie prawa do Znaków Lifesfit zostaną wykorzystane z korzyścią dla firmy Polygon Sp. z o.o., a Użytkownik zgadza się scedować, czego niniejszym dokonuje, takich praw na rzecz firmy Polygon Sp. z o.o.. Użytkownik nie może podważać oraz nie może pomagać innym podważać prawa, tytułu oraz udziału firmy Polygon Sp. z o.o. w odniesieniu do Znaków Lifesfit oraz do prawomocności tych znaków.

Materiały objęte Prawami Autorskimi; Informacje o Prawach Autorskich

Wszelkie treści oraz inne materiały dostępne na Stronie internetowej oraz Serwisie, w tym bez ograniczeń logo Lifesfit, zamysł, teksty, grafika oraz inne pliki, jak również ich układ i organizacja są własnością Polygon Sp. z o.o. lub licencjodawców oraz dostawców Lifesfit.

Jeśli w sposób wyraźny nie zostanie postanowione inaczej, ani korzystanie Użytkownika z Serwisu, ani ta Umowa nie nadają Użytkownikowi żadnych praw, tytułów oraz udziałów w odniesieniu do takich materiałów.

Polityka DMCA

Jeśli Użytkownik posiada dowody, wie lub w dobrej wierze twierdzi, że jego prawa lub prawa osób trzecich zostały naruszone oraz chce, aby Polygon JMI usunął, edytował lub zablokował rzeczone materiały, należy dostarczyć do Polygon JMI następujące informacje:
a) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone,
b) identyfikacja materiału objętego prawem autorskim, rzekomo naruszonego lub listę takich materiałów w przypadku, gdy jedno powiadomienie obejmuje większą ilość materiałów objętych prawem autorskim,
c) identyfikacja materiału objętego prawem autorskim, rzekomo naruszonego lub będącego rzekomo przedmiotem działań naruszających, który ma być usunięty lub, do którego ograniczony ma być dostęp, oraz informacje dostatecznie wystarczające, by Lifesfit mógł zlokalizować taki materiał,
d) informacje dostatecznie wystarczające, by Lifesfit mógł skontaktować się z Użytkownikiem, jak adres, telefon oraz adres e-mail, pod którym można skontaktować się z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik posiada konto poczty elektronicznej,
e) oświadczenie, że Użytkownik w dobrej wierze twierdzi, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie zostało upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego pośrednika lub prawo; oraz
f) oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne oraz, że pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Użytkownik upoważniony jest do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa rzekomo naruszonego.

Aby takie powiadomienie pozostało w mocy, należy je dostarczyć do wyznaczonego pośrednika Lifesfit:

Polygon JMI Sp. z o.o.
Ul. Sidorska 59
Biała Podlaska, 21-500
Polska

kontakt@lifesfit.pl

OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Brak gwarancji

Polygon JMI, w imieniu własnym oraz w imieniu dostawców usług osób trzecich, licencjodawców oraz dostawców, niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje. Strona internetowa, Aplikacje oraz Serwis udostępniane są w stanie, w jakim się znajdują oraz w miarę dostępności, w stopniu maksymalnie dozwolonym przez prawo, Polygon JMI w imieniu własnym oraz w imieniu dostawców usług osób trzecich, licencjodawców oraz dostawców, w sposób wyraźny wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub domniemane, w odniesieniu do Strony Internetowej, w tym bez ograniczeń do wszelkich rękojmi do konkretnego celu, lub brak naruszeń. Ani Polygon JMI, ani dostawcy usług osób trzecich, licencjodawcy oraz dostawcy nie gwarantują, że Strona internetowa, Aplikacje oraz Serwis będzie spełniał oczekiwania Użytkownika pod względem zapewnienia niezakłóconego oraz bezbłędnego działania Strony internetowej, Aplikacji oraz Serwisu.

Odpowiedzialność Użytkownika za straty lub szkody, kopia zapasowa danych

Użytkownik oświadcza, że korzysta ze Strony internetowej, Aplikacji oraz Serwisu na własne ryzyko. Użytkownik nie pociągnie do odpowiedzialności Polygon JMI, dostawców usług osób trzecich, licencjodawców oraz dostawców, w zależności od wymogów, za wszelkie straty lub szkody wynikające z dostępu Użytkownika lub jego korzystania z Serwisu, w tym bez ograniczeń, za wszelkie straty lub szkody komputera lub danych. Strona internetowa, Aplikacje oraz Serwis mogą zawierać robaki, błędy, problemy lub inne ograniczenia. Warto zaznaczyć, że Użytkownik niniejszym akceptuje, że poważna awaria serwera lub inny wypadek mogą spowodować utratę wszystkich danych dotyczących konta Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że sam odpowiedzialny jest za tworzenie kopii zapasowej swoich danych na własnym komputerze lub na urządzeniu pamięci zewnętrznej oraz zapewnienie, że taka kopia zapasowa będzie bezpieczna.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Polygon JMI oraz dostawców usług osób trzecich, licencjodawców oraz dostawców jest ograniczona. W stopniu maksymalnie dozwolonym przez prawo, Polygon JMI, dostawcy usług osób trzecich, licencjodawcy oraz dostawcy w żadnym razie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody specjalne, przypadkowe lub następcze, utracone zyski, poufne dane oraz inne informacje, utratę prywatności, koszty zamówienia towarów lub usług zamiennych, brak spełnienia jakiegokolwiek obowiązku, w tym bez ograniczeń, w dobrej wierze lub według należytej staranności, wskutek zaniedbania lub z innego powodu, niezależnie od przewidywalności tych szkód lub porad oraz powiadomień przekazanych Polygon JMI, dostawcom usług osób trzecich, licencjodawców oraz dostawców, wynikających lub związanych z korzystaniem Użytkownika ze Strony Internetowej, Aplikacji oraz Serwisu. Ograniczenie to ma zastosowanie niezależnie, czy szkody wynikają z naruszenia warunków umowy, deliktu lub innej podstawy prawnej lub formy działania. Dodatkowo, maksymalna odpowiedzialność Polygon JMI, dostawców usług osób trzecich, licencjodawców oraz dostawców wobec Użytkownika wynosi 50 USD. Użytkownik oświadcza, że to ograniczenie odpowiedzialności stanowi rozsądny podział ryzyka oraz fundamentalną część podstawy porozumienia między Polygon JMI a Użytkownikiem. Udostępnianie Strony internetowej, Aplikacji oraz Serwisu nie byłoby możliwe bez takich ograniczeń.

Aplikacja

Powyższe oświadczenia o zrzeczeniu się, zwolnieniu lub ograniczeniu odpowiedzialności w żaden sposób nie ograniczają innych oświadczeń o zrzeczeniu się gwarancji oraz innych ograniczeń odpowiedzialności w niniejszej umowie oraz każdej innej umowie zawartej między Użytkownikiem a Polygon JMI lub między Użytkownikiem a dostawcami usług osób trzecich, licencjodawcami oraz dostawcami. Niektóre systemy prawne mogą nie zezwalać na wyłączenie pewnych domniemanych gwarancji lub ograniczeń niektórych szkód, zatem niektóre z powyższych oświadczeń o zrzeczeniu się, zwolnieniu lub ograniczeniu odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do Użytkownika. Z zastrzeżeniem ograniczenia lub modyfikacji przez stosowne prawo, powyższe oświadczenia o zrzeczeniu się, zwolnieniu lub ograniczeniu odpowiedzialności będą mieć zastosowanie w stopniu maksymalnie dozwolonym, nawet jeśli jakiekolwiek środki prawne nie spełniają swoich podstawowych celów. Dostawcy usług osób trzecich Lifesfit, licencjodawcy oraz dostawcy to zamierzeni beneficjenci, w postaci osób trzecich, tych oświadczeń o zrzeczeniu się, zwolnieniu lub ograniczeniu odpowiedzialności. Ustne lub pisemne porady oraz informacje otrzymane od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób, nie wpłyną na zmianę jakiegokolwiek oświadczenia o zrzeczeniu się lub ograniczeniu odpowiedzialności wyrażonego w tej sekcji.

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że korzystać będzie ze Strony Internetowej, Aplikacji oraz Serwisu zgodnie z niniejszą Umową, polityką oraz innymi wytycznymi Polygon JMI, oraz zgodnie z obowiązującym prawem i wszelkimi przepisami prawnymi.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Bez ograniczania warunków zwolnienia z odpowiedzialności zawartych w tej Umowie, Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczać oraz zwalniać z odpowiedzialności Polygon JMI wraz z urzędnikami, dyrektorami, pracownikami, pośrednikami, podmiotami powiązanymi, przedstawicielami, sublicencjo- biorcami, następcami, cesjonariuszami oraz Dostawcami usług osób trzecich (razem zwanymi „Stronami Zabezpieczonymi”) w odniesieniu do wszelkich roszczeń, działań, żądań, powodów działań oraz innych procedur (razem zwanymi „Roszczeniami”), w tym bez ograniczeń, do kosztów prawnych wynikających lub nawiązujących do:

 • Naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika, w tym bez ograniczeń, oświadczeń lub zapewnień zawartych w tej Umowie,
 • Dostępu oraz korzystania Użytkownika ze Strony Internetowej, Aplikacji oraz Serwisu,
 • Dostarczania Polygon JMI lub jakimkolwiek innym Stronom Zabezpieczonym informacji oraz innych danych przez Użytkownika,
 • Naruszania lub rzekomego naruszania przez Użytkownika wszelkich zagranicznych lub krajowych, federalnych, stanowych lub lokalnych praw lub przepisów prawnych; lub
 • Naruszania lub rzekomego naruszania przez Użytkownika wszelkich praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub własności osób trzecich.

Strony Zabezpieczone będą miały prawo, lecz nie obowiązek, do udziału za pośrednictwem wybranego pełnomocnika w obronie wszelkich Roszczeń, wobec których wymaga się, by Użytkownik chronił, zabezpieczał oraz zwalniał z odpowiedzialności Strony Zabezpieczone. Użytkownik nie może ugodowo rozwiązać jakiegokolwiek Roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanych Stron Zabezpieczonych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO; WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I RZECZOWA SĄDÓW

Niniejsza Umowa, w tym bez ograniczeń interpretacja Umowy, traktowana będzie jak, gdyby Umowa zawarta i wykonywana była w Polsce oraz podlegać będzie prawu polskiemu, bez względu na konflikt przepisów prawnych.

PODANIE WSZELKICH PRZYCZYN I DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYCH LUB NAWIĄZUJĄCYCH DO SERWISU LUB NINIEJSZEJ UMOWY MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE W CIĄGU 1 ROKU OD MOMENTU POWSTANIA PRZYCZYNY DZIAŁANIA, W PRZECIWNYM WYPADKU ULEGNĄ ONE ZRZECZENIU I PRZEDAWNIENIU. WSZELKIE DZIAŁANIA PODLEGAĆ BĘDĄ OGRANICZENIOM OKREŚLONYM POWYŻEJ.

Niniejsza Umowa zostanie przetłumaczona na inne języki zgodnie z jej prawdziwą treścią, a nie na korzyść którejkolwiek ze stron.

Środki Prawne na cele Arbitrażu; Godziwe Zadośćuczynienie.

Niniejsza umowa o arbitraż nie może powstrzymać Użytkownika lub Polygon JMI od dochodzenia tymczasowych środków prawnych w celach arbitrażowych, w tym bez ograniczeń, nakazów zawieszających postępowanie sądowe, wymuszających arbitraż lub potwierdzających orzeczenie sądu arbitrażowego, od sądu właściwego. Ponadto, umowa o arbitraż nie może powstrzymać Użytkownika oraz Polygon JMI przed zwróceniem się do sądu właściwego w celu otrzymania tymczasowego zakazu zbliżania się, nakazu tymczasowego lub innych doraźnych i tymczasowych środków, w zależności od konieczności.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU, W PRZYPADKU WSZELKICH DZIAŁAŃ DOZWOLONYCH W TEJ SEKCJI, TO SĄDY KRAJOWE NA TERENIE BIAŁEJ PODLASKIEJ, W POLSCE; STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH ZASTRZEZEŃ CO DO WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ ORAZ OSOBOWEJ SĄDU.

ROZWIĄZANIE

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę oraz podlegające jej prawa w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, poprzez dostarczenie drugiej stronie powiadomienia o takim zamiarze, zgodnie z niniejszą Umową. Umowa zostanie automatycznie rozwiązana w przypadku, gdy Użytkownik złamie jakiekolwiek postanowienia, oświadczenia, zapewnienia oraz warunki Umowy. Takie rozwiązanie odbędzie się w trybie automatycznym oraz nie będzie wymagać jakichkolwiek działań ze strony Polygon JMI.

Każde rozwiązanie Umowy spowoduje automatycznie wyłączenie wszelkich praw oraz licencji udzielonych Użytkownikowi zgodnie z Umową, łącznie z prawami do korzystania ze Strony internetowej, Aplikacji oraz Serwisu. Po rozwiązaniu Umowy, Polygon JMI zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań koniecznych, by powstrzymać Użytkownika od nieautoryzowanego korzystania ze Strony internetowej, Aplikacji oraz Serwisu, w tym bez ograniczeń stosowania barier technologicznych, jak np. blokowanie adresu IP oraz bezpośredni kontakt z Dostawcą usług internetowych Użytkownika. W przypadku, gdy Polygon podejmie wobec Użytkownika działania prawne w związku z wszelkim faktycznym lub podejrzanym naruszeniem niniejszej Umowy, Polygon będzie uprawniony do żądania zwrotu kosztów od Użytkownika, jako strony takich działań prawnych, a Użytkownik akceptuje konieczność zwrotu uzasadnionych kosztów i wynagrodzeń dla prawników poniesionych przez Polygon, w związku z takimi działaniami prawnymi. Polygon JMI nie będzie mieć żadnych obowiązków prawnych lub innej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub wszelkich osób trzecich w związku z rozwiązaniem niniejszej Umowy.

POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone niniejszą Umową muszą być dostarczane w formie pisemnej. Polygon JMI może wysyłać wszelkie powiadomienia drogą elektroniczną na wskazany w Lifesfit przez Użytkownika, najbardziej aktualny adres e-mail, jeśli Użytkownik korzysta z poczty elektronicznej. Użytkownik oświadcza, że wszelkie powiadomienia otrzymane drogą elektroniczną od Lifesfit spełniają wymagania prawne dotyczące formy pisemnej tych powiadomień.

UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE, ŻE WSKAZANY ADRES E-MAIL JEST DOKŁADNY I AKTUALNY, A WSZELKIE POWIADOMIENIA WYSŁANE PRZEZ LIFESFIT NA TEN ADRES E-MAIL UZNANE ZOSTANĄ ZA WIĄŻĄCE.

Użytkownik dostarczać będzie Polygon JMI wszelkie powiadomienia drogą elektroniczną na adres: kontakt@lifesfit.pl. Powiadomienia wysłane dla Polygon JMI będą wiążące po otrzymaniu powiadomienia.

OGÓLNE

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy zawartej między firmą Polygon JMI a Użytkownikiem i dotyczy korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Umowa może być modyfikowana poprzez zmiany określone na piśmie podpisanym przez pełnomocne władze wykonawcze firmy Polygon JMI, poprzez jednostronną zmianę Umowy przez firmę Polygon JMI oraz poprzez udostępnienie przez Nas takiej zmienionej wersji. Jeśli jakaś część niniejszej Umowy straciła ważność, należy tą część traktować jak odzwierciedlenie pierwotnych zamiarów stron, a pozostałe części Umowy pozostaną całkowicie w mocy. Zrzeczenie się lub naruszenie przez jedną ze stron jakiegokolwiek warunku Umowy, niezależnie od przypadku, nie może spowodować zniesienia lub, w konsekwencji, naruszenia tego warunku. Polygon JMI może scedować lub przekazać Umowę w każdym czasie, bez konieczności powiadomienia Użytkownika. Umowa oraz wszystkie prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z Umowy, nie mogą być przedmiotem cesji lub przekazu przez Użytkownika, bez uprzedniej pisemnej zgody Polygon JMI. Umowa pozostanie wiążąca wobec oraz z korzyścią dla stron, ich następców oraz dozwolonych cesjonariuszy.

Użytkownik oraz Polygon JMI to niezależni wykonawcy, Umowa nie wskazuje na zawarcie jakiegokolwiek zamierzonego pośrednictwa, spółki osobowej, spółki typu joint venture lub stosunku pracownik-pracodawca.

Użytkownik akceptuje i uznaje, że każde faktyczne lub zagrożenie naruszenie Umowy, lub naruszenie praw własności lub praw osób trzecich przez Użytkownika spowoduje nienaprawialne szkody firmie Polygon JMI oraz licencjodawcom i dostawcom Lifesfit, a tym samym upoważni licencjodawców i dostawców do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego. Nagłówki występują w niniejszej Umowie jedynie w celach wygody i nie mogą ograniczać, powiększać, ani wpływać na warunki Umowy.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 1.05.2015