Polityka prywatności

Niniejszy dokument, zawierający informacje dotyczące polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, przygotowany został z myślą o użytkownikach serwisu i ma na celu przybliżenie im zasad gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych na stronie lifesfit.pl. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności i zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z oferowanych przez nas usług. W związku z tym, że poniższe informacje są informacjami ważnymi, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Niniejsza wersja polityki prywatności opracowana została w wyniku wejścia w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych

Polygon JMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Sidorska 59

Sposób kontaktu z administratorem danych osobowych

 • elektronicznie, przez e-mail: kontakt@lifesfit.pl
 • listownie, na adres siedziby spółki: ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Do zawarcia i wykonania Umowy z Polygon JMI; podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy.
 • Do wewnętrznych celów administracyjnych Polygon JMI, tj. do prowadzenia statystyk i generowania raportów z działalności spółki; podstawą prawną jest uzasadniony interes Polygon JMI, wynikający z realizacji projektu w oparciu o finansowanie publiczne.
 • Do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych; podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu Polygon JMI.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia
 • Dane antropometryczne: wysokość ciała (wzrost), masa ciała (waga), obwód bioder, obwód talii
 • Dane dotyczące aktywności fizycznej (wg. kwestionariusza IPAQ) oraz odczyty z krokomierzy w smartfonach i zewnętrznych urządzeń monitorujących aktywność fizyczną (Fitbit)
 • Dane dotyczące sposobu odżywiania (częstotliwość, rodzaj i ilość spożywanych pokarmów)
 • Dane dotyczące samooceny jakości życia (wg. kwestionariusza SF36)
 • Dane socjo-demograficzne: miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia i zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, rodzaj i miejsce pracy, stan cywilny
 • Dane dotyczące trybu i stylu życia: ilość czasu przeznaczanego na sen i pracę, rodzaj aktywności zawodowej i pozazawodowej, formy przemieszczania się, stosowanie używek
 • Dane ambulatoryjne i laboratoryjne: ciśnienie tętnicze krwi, profil lipidowy, profil nerkowy, kwas moczowy, białko całkowite, albuminy, glukoza, hsCRP, profil kostny, elektrolity, morfologia, PTH
 • Dane dotyczące aktywności użytkowników w ramach aplikacji webowej i mobilnej Lifesfit, w celu ciągłego podnoszenia jakości doświadczeń z korzystania z naszej platformy

Sposoby zbierania danych

 • bezpośrednio od użytkowników poprzez aplikację webową (portal Lifesfit), gdzie poprzez uzupełnienie danych profilowych oraz wypełnienie kwestionariuszy wprowadzić można wszystkie wymienione powyżej informacje, a także poprzez aplikację mobilną, która pozwala na monitorowanie aktywności fizycznej (zliczanie kroków) i wprowadzanie informacji na temat emocji
 • pośrednio, z urządzeń i aplikacji stron trzecich, zsynchronizowanych z aplikacją Lifesfit

Metody ochrony i wykorzystania danych osobowych

Korzystając z Lifesfit wyrażasz zgodę na zbieranie, przesyłanie, modyfikowanie, przechowywanie, ujawnianie i inne wykorzystanie twoich danych. Niezależnie od kraju, w którym mieszkasz lub z którego masz dostęp do Aplikacji, dane mogą być używane przez Polygon JMI w Polsce lub w dowolnym innym kraju.
Upoważniasz Polygon JMI do anonimizacji swoich danych, a następnie do kopiowania, przetwarzania, wykorzystywania, publicznego ujawniania i rozpowszechniania tych danych w anonimowej formie do celów akademickich i statystycznych. Takie zanonimizowane dane nie będą już uważane za dane osobowe.
Upoważniasz Polygon JMI do otrzymywania, przeglądania i przechowywania danych technicznych (w tym raportów o awariach) pobranych z urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do aplikacji / witryny.

Ograniczamy dostęp do danych do tych pracowników Polygon JMI lub innych stron, które potrzebują dostępu do takich danych w celu świadczenia usług. Utrzymujemy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych, w tym firewalli, indywidualnych haseł oraz technologii szyfrowania i uwierzytelniania, i podejmujemy wszelkie inne niezbędne i odpowiednie środki administracyjne, organizacyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, aby zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzanie i wykorzystanie, przypadkowa utrata lub zniszczenie lub uszkodzenie, kradzież, ujawnienie lub modyfikacja oraz w celu zapewnienia ich integralności.
Polygon JMI nie będzie wykorzystywać danych do celów marketingowych i nie będzie sprzedawać, wynajmować ani w inny sposób udostępniać żadnych danych dostarczanych przez użytkowników stronom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to dozwolone zgodnie z naszą Polityką prywatności lub wymagane przez prawo.

Okres przechowywania danych

 • Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa
 • Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
 • Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Ciebie wyrażona.

Prawa Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych

Użytkownik Lifesfit ma prawo do:

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Polygon JMI
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania
 • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy. Polygon JMI przekaże te dane na odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Sposób egzekwowania praw w zakresie ochrony danych osobowych przez Użytkownika

Wszystkie czynności związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych, wymienione w punkcie powyżej, mogą zostać zrealizowane w drodze bezpośredniego kontaktu z administratorem danych osobowych, spółką Polygon JMI elektronicznie, przez e-mail: kontakt@lifesfit.pl lub listownie, na adres siedziby spółki: ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska.

Profilowanie

Polygon JMI tworzy profil Użytkownika w oparciu o dane dostarczone oraz wywiedzione na podstawie zachowań Użytkownika. Profilowanie Użytkownika wg. przyjętej metodologii pozwala na określenie parametrów wskaźników: Potencjału Zdrowia, Aktywności fizycznej, Odżywiania i Emocji, stanowiąc podstawę funkcjonowania platformy Lifesfit.
Wykaz celów, w ramach których dochodzi do profilowania na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych obejmuje:

 • komunikacja (ustalenie preferowanego kanału kontaktu; treści, godziny kontaktu, potencjału dla danej akcji komunikacyjnej)
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych (spersonalizowane oferty)

Podmiotowi danych przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.


Gromadzenie danych

Gromadzone przez nas dane wykorzystywane są wyłącznie do odpowiedniego administrowania serwisem oraz podnoszenia jakości naszych usług i nie są przekazywane stronom trzecim.

Zgodnie z przyjętą w większości serwisów WWW praktyką, przechowywane są tylko zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe.


Czym są pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi złożonymi z liter lub cyfr. Zapisywane są na dysku komputera użytkownika w momencie odwiedzania przez niego stron internetowych. Nie identyfikują danych osobowych i nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pozwalają natomiast stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika. Wykorzystuje się je, aby poznać zainteresowania użytkowników i pamiętać ich preferencje w przypadku ponownego odwiedzenia witryny.


Zarządzanie plikami cookies

W przypadku większości przeglądarek (zarówno na komputerach, jak i m.in. smartfonach) pliki cookies akceptowane są domyślnie. Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie z witryny, zablokować je lub usunąć. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. W związku z tym, że każda przeglądarka jest inna, należy uprzednio zapoznać się z menu pomocy konkretnej przeglądarki (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu zarządzania nimi znajduje się w witrynie allaboutcookies.org.


Wykorzystywanie cookies na stronach lifesfit.pl

Poniższa analiza przedstawia pliki cookie, które mogą być zapisywane w komputerze użytkownika podczas odwiedzana witryny lifesfit.pl.

Cookies Google Analytics – analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają one ocenić upodobania i oceny użytkowników oraz umożliwiają wprowadzanie modyfikacji i ulepszanie strony internetowej pod kątem użytkownika.

Nazwa cookie Cel zapisania
__utma Cookie używane przez Google Analytics
w celu identyfikacji unikalnego użytkownika.
__utmb Cookie generowane przez Google Analytics w celu określania długości wizyty. Tworzone podczas rozpoczynania wizyty.
__utmc Cookie generowane przez Google Analytics w celu określania długości wizyty. Tworzone podczas opuszczania strony.
__utmz Cookie generowane przez Google Analytics przechowujące informacje o źródle wizyty (wyszukiwarka, słowa kluczowe, link).

Google Analytics posługuje się pięcioma cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna lifesfit.pl zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający, który umożliwia zbieranie danych o poszczególnych użytkownikach. Użytkownik przeglądarki może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu danych poprzez zmiany wprowadzone w ustawieniach przeglądarki internetowej.


INFORMACJE DODATKOWE

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Każdy użytkownik odwiedzający stronę witryny lifesfit.pl zawierającą zagnieżdżone materiały (np. z serwisu YouTube, Twitter czy Facebook), może otrzymać pliki cookie z tych serwisów. Nie mamy kontroli nad ustawieniami takich plików cookie. Prosimy pamiętać, że każda strona posiada własną politykę prywatności i politykę plików „cookies”, które określają zasady przetwarzania i dostępu do informacji przekazanych przez użytkownika. Rekomendujemy odwiedzenie witryn odpowiednich firm i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookie i sposobu zarządzania nimi, gdyż serwis lifesfit.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.


Polityka ochrony prywatności serwisu Facebook

http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Polityka ochrony prywatności serwisu YouTube

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Polityka ochrony prywatności serwisu Twitter

https://twitter.com/privacy


Zmiany

W związku z postępem technologicznym, rozwojem usługi, a także ewentualnymi zmianami stosownych przepisów prawnych, polityka prywatności lifesfit.pl może z czasem ulegać pewnym modyfikacjom. W tym miejscu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. polityki.

W przypadku jakichkolwiek zmian natychmiast poinformujemy o tym każdego użytkownika.