O aplikacji

Pomysł e-usługi Lifesfit powstał w odpowiedzi na wyniki licznych badań naukowych mówiących o tym, że przewlekłe choroby niezakaźne (ang. Non-Communicable Diseases – NCDs), a w szczególności otyłość, cukrzyca typu II, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, nowotwory, depresja i osteoporoza są największym zagrożeniem zdrowia człowieka w XXI wieku. W skali globalnej choroby te są przyczyną 36 mln przedwczesnych zgonów rocznie, co stanowi 63% wszystkich zgonów.

Większości z nich można zapobiec podejmując wczesną profilaktykę głównych czynników ryzyka wspomnianych wyżej chorób, tj. niskiej aktywności fizycznej, niezdrowego odżywania się oraz życia w przewlekłym stresie.

Platforma Lifesfit jest alternatywą dla tradycyjnych form prowadzenia wczesnej profilaktyki NCDs i ma pełnić rolę doradcy, którego zadaniem będzie pomoc w planowaniu i programowaniu zindywidualizowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych dla każdego użytkownika. Może być również wykorzystana jako narzędzie wspomagające realizację działań profilaktycznych prowadzonych przez różne instytucje i inne podmioty gospodarcze działające w obszarze zdrowia publicznego i dobrostanu biopsychospołecznego w skali populacyjnej.

Platforma jest dostępna w wersjach mobilnych z możliwością współpracy z nowoczesnymi urządzeniami peryferyjnymi i jest jedną z nielicznych na świecie, kompleksowych e-usług w zakresie wczesnej profilaktyki NCDs. Co istotne, podstawowym założeniem przy tworzeniu jej funkcjonalności było stworzenie oprogramowania o szerszych i doskonalszych możliwościach niż te, które funkcjonują już na rynku.

Platforma wyposażona jest w zestaw narzędzi umożliwiających kompleksową i obiektywną diagnozę oraz ocenę „potencjału zdrowia” człowieka. Wyniki diagnozy warunkujące wielkość potencjału są podstawą do opracowania indywidualnych zaleceń dla każdego użytkownika. Prowadzony w czasie rzeczywistym monitoring aktywności fizycznej, trybu i stylu życia oraz sposobu odżywiania się, umożliwi obiektywną ocenę realizacji zaleceń. Jego wyniki będą podstawą do wyznaczania użytkownikowi kolejnych realnych celów zdrowotnych wraz z planami i programami działania. Ich wdrożenie przyczyni się do „zwiększenia” potencjału zdrowia, a rezygnacja z zaleceń będzie ten potencjał „obniżać”. Użytkownik będzie na bieżąco informowany o kierunku i wielkości zmian (czy zdrowia „ubywa”, czy też „przybywa”). Użytkownicy mogą skorzystać z podstawowego pakietu Lifesfit STANDARD lub rozszerzonego – Lifesfit PREMIUM.

Minimalnym wymaganiem niezbędnym do korzystania z funkcjonalności platformy Lifesfit jest posiadanie smartfona z systemem iOS, Android lub Windows Phone wraz z zainstalowaną w nim darmową mobilną aplikacją Lifesfit, a także komputera z dostępem do Internetu.

Innowacyjność platformy Lifesfit zawarta jest w następujących obszarach:

a) diagnoza „potencjału zdrowia” użytkownika – przeprowadzana jest przy pomocy nowoczesnych narzędzi badawczych w postaci kwestionariuszy, akcelerometrów 3D, monitorów pracy serca, GPS oraz diagnostycznych badań laboratoryjnych, pomiarów antropometrycznych, nowoczesnych metod analizy składu ciała itp. Procedura oceny oparta jest na aktualnych zaleceniach krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych z obszaru nauk medycznych.

b) monitorowanie „potencjału zdrowia” użytkownika – prowadzone 24h na dobę przy pomocy peryferyjnych narzędzi elektronicznych, autorskich aplikacji mobilnych oraz interaktywnych kwestionariuszy i kalkulatorów do obliczania tzw. pozytywnych mierników zdrowia.

c) wytyczone przez program Lifesfit cele wczesnej profilaktyki oraz terapii behawioralnej NCDs – opracowywane są w oparciu o zasadę SMART, co oznacza, że będą:

 • Szczegółowe – będą zawierać konkretne zadania do zrealizowania
 • Mierzalne – realizacja celu będzie możliwa do precyzyjnego zmierzenia i wyrażona liczbowo oraz procentowo w stosunku do zaleceń
 • Atrakcyjne – etapy motywujące do działania, realizowane za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi
 • Realistyczne – bazująca na danych diagnostycznych metodyka opracowywania celów umożliwi określenie poziomów możliwych do osiągnięcia dla każdego użytkownika
 • Terminowe – dokładnie określona perspektywa czasowa – zarówno krótko-, jak i długoterminowa. Wyznaczany czas będzie miał na celu mobilizowanie do działania oraz wzmacnianie motywacji

d) programowanie aktywności fizycznej i odżywiania – oparte jest również o naukowo opracowane kryteria uwzględniające zasadę FITT:

 • częstotliwości (Frequency) – określenie minimalnej i optymalnej częstości podejmowania aktywności fizycznej w czasie doby i każdego tygodnia oraz częstotliwości spożywania posiłków i ich liczby, zgodnie z najnowszymi rekomendacjami medycznymi
 • intensywności (Intensity) – zaplanowane sesje uwzględniać będą intensywność wysiłku fizycznego adekwatnie do wieku, płci, możliwości wydolnościowych, a w przypadku odżywiania określone zostaną wielkości oraz gęstość kaloryczna posiłków
 • czasu trwania (Time) – dokładne określenie czasu, w jakim każdego dnia użytkownik powinien być aktywny fizycznie, o jakiej porze powinien spożywać posiłki i jak długo powinny one trwać, aby spełnić kryteria zdrowego odżywiania
 • formy (Type) – włączenie do programu aktywności fizycznej różnorodnych form, a w zakresie odżywiania – dostarczanie wskazań w kwestii wysokiej jakości posiłków oraz ich prawidłowego zbilansowania

Programowanie korygowane jest na bieżąco w oparciu o dane spływające z monitoringu aktualnego potencjału zdrowia, wyrażonego w skali punktowej nałożonej na kontinuum stanu zdrowia (health status continuum).

Platforma cyfrowa Lifesfit zbudowana jest w oparciu o trzy główne moduły:
A. Moje zdrowie
B. Mój styl życia
C. Mój plan

Moduł A obejmuje:

 1. Przeprowadzenie podstawowej diagnozy „potencjału zdrowia”
 2. Oznaczenie wstępne „potencjału zdrowia” w stosunku do poziomów referencyjnych (wartość punktowa i procentowa)
 3. Codzienne aktualizowanie potencjału zdrowia w stosunku do poziomów referencyjnych (wartość punktowa i procentowa)

Moduł B obejmuje:

 1. Monitorowanie stylu życia – dane z formularza ankiety (dotyczące pracy zawodowej, aktywności pozazawodowej, form wypoczynku, form przemieszczania się, snu) skorelowane są z danymi z akcelerometru i GPS
 2. Monitorowanie codziennej aktywności fizycznej (wydatek energii rejestrowany w METmin, intensywność oznaczana wartością MET, dystans zmierzony w metrach) – akcelerometr, GPS
 3. Monitorowanie sposobu odżywiania (codzienny interaktywny wywiad)

Moduł C obejmuje:

 1. Program żywieniowy wg rekomendacji EUFIC
 2. Program aktywności fizycznej wg rekomendacji WHO
 3. Zalecenia w zakresie zmian stylu życia
 4. Obliczenia BMR (podstawowa przemiana materii) i GDA (wskazane dzienne spożycie)
 5. Określenie celów żywieniowych w zakresie zalecanych ilości podstawowych składników odżywczych oraz wybranych makro- i mikroelementów, witamin i minerałów (RDA)
 6. Określenie minimalnego poziomu aktywności fizycznej PAL
 7. Programowanie diety zgodnie z uzyskanymi zaleceniami
 8. Programowanie aktywności fizycznej (AF) zgodnie z uzyskanymi zaleceniami
 9. Planowanie celów strategicznych w zakresie profilaktyki NCDs