IPAQ

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ), uważany przez badaczy za jedno z najlepszych narzędzi do oceny prozdrowotnej aktywności fizycznej. Korzystając z IPAQ określamy poziom aktywności fizycznej w jednostkach METmin/tydzień, co pozwala na łatwe klasyfikowanie ankietowanych do jednej z trzech kategorii aktywności:
a) poziom niski (niewystarczający do profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych)
b) poziom umiarkowany (wystarczający do profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych)
c) poziom wysoki (aktywność przynosząca dodatkowe korzyści zdrowotne)