Filar: Odżywianie

Zdrowy styl życia to także odpowiednie odżywianie. Powinno być ono prowadzone w oparciu o naukowo opracowane wytyczne w zakresie racjonalnego i zdrowego żywienia uwzględniające wiek, stan fizjologiczny oraz aktualny stan zdrowia człowieka. Cały program żywieniowy zawarty w module „programowanie diety” opracowany został w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady ds. Żywności i Żywienia EUFIC oraz Polskie Normy Żywienia zaktualizowane przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w 2012 roku.

Moduł programujący odżywianie wykorzystuje dane uzyskane w procesie diagnozowania „potencjału zdrowia” i umożliwia użytkownikowi samodzielne zaplanowanie odpowiedniej ilości i jakości posiłków, uwzględniających pokrycie pełnego zapotrzebowania energetycznego i odżywczego oraz indywidualne cele żywieniowe.

Użytkownicy mają możliwość korzystania z gotowych jadłospisów oraz wprowadzania własnych, z jednoczesnym bilansowaniem ich pod względem odżywczym. Algorytm wspomagający programowanie określać będzie automatycznie (w oparciu o dane uzyskane w czasie diagnozy oraz program aktywności fizycznej i dane spływające z monitoringu aktywności fizycznej) zapotrzebowanie na energię, składniki odżywcze, makroelementy i wybrane mikroelementy. W uzasadnionych przypadkach zasugeruje korzystanie z suplementacji. Określi również wymagane kryteria zdrowego i racjonalnego odżywiania się.

Elementem wyróżniającym usługę Lifesfit jest włączenie programowania diety do całego, jednolitego systemu profilaktycznego związanego z aktywnością fizyczną oraz higieną psychiczną. Ten ostatni element wykorzystany zostanie między innymi do sugerowania użytkownikowi przedziału czasowego, jaki powinien przeznaczać na spożywanie posiłków oraz zachęcał będzie do samodzielnego ich przygotowywania.

Korzystając z wbudowanych funkcjonalności użytkownik będzie mógł dokonać dokładnej oceny sposobu i jakości odżywiania się, a codzienny monitoring, prowadzony w oparciu o system zapytań, będzie sprawdzał stosowanie się do zaleceń żywieniowych. Dane z wywiadów będą podstawą do zaleceń i porad żywieniowych oraz wskazań w zakresie dostarczenia odpowiedniej ilości składników odżywczych, makroelementów i wybranych mikroelementów. Uzyskane dane będą uświadamiać użytkownikowi Jego braki żywieniowe i wskażą Mu konkretne cele żywieniowe.