Filar: Aktywność

Najnowsze doniesienia naukowe potwierdzają, że niska aktywność fizyczna, rozumiana jako niewystarczający wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym realizowanym podczas całodziennej aktywności życiowej (praca, rekreacja, przemieszczanie się, obowiązki domowe), jest jednym z głównych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych (ang. Non-Communicable Diseases – NCDs). Szacuje się, iż niska aktywność fizyczna jest czwartą w kolejności przyczyną przedwczesnych zgonów ludzi na całym świecie. Dlatego też niezwykle istotne jest wdrażanie zarówno nowoczesnych metod, jak i technologii służących do dokładnego, obiektywnego oraz całodobowego jej monitoringu.

Po uzupełnieniu przez użytkownika odpowiedniego kwestionariusza ankiety dotyczącego stylu życia i kwestionariuszy dotyczących aktywności fizycznej (zmodyfikowany IPAQ-L) oraz oceny środowiska zamieszkania (kwestionariusz NEWS), a następnie wczytaniu danych z urządzeń monitorujących (np. pedometrów, akcelerometrów, monitorów tętna i GPS), Lifesfit, bazując na kryterium intensywności, dokona podziału aktywności na: bezruch, aktywność sedentarną (bardzo niska intensywność), intensywność niską, umiarkowaną i wysoką. Sen zostanie automatycznie oddzielony od czasu czuwania, a przy korzystaniu z dedykowanych urządzeń precyzyjnie obliczana będzie jego jakość i długość.

Użytkownik sam wybiera formę monitoringu aktywności fizycznej w zależności od wersji programu do której wykupił dostęp (STANDARD/PREMIUM).

Dane uzyskane z całodziennego (smartfon) lub całodobowego (akcelerometr) monitoringu, zilustrowane graficznie, uświadomią użytkownikowi jaką ilość czasu spędza siedząc lub jaką jego ilość przeznacza na czynności zaliczane do aktywności sedentarnych. Umożliwią także ocenę intensywności wysiłków w czasie dużych obciążeń pracą fizyczną, podczas treningu zdrowotnego, w czasie aktywnego przemieszczania się czy wykonywania prac domowych. Dane te będą stanowić również podstawę do obliczenia całodobowego wydatku energii związanego z aktywnością fizyczną. Moduł programujący umożliwi użytkownikowi samodzielne zaprogramowanie codziennej aktywności fizycznej.

Algorytm programujący będzie współpracował z bazą kilkudziesięciu różnych form aktywności fizycznej, począwszy od czynności ruchowych związanych z życiem codziennym (sprzątanie domu, mycie okien, mycie samochodu, koszenie trawnika itp.), a skończywszy na formach sportowo-rekreacyjnych (bieganie, fitness, siłownia, jazda na rolkach, narciarstwo, kolarstwo, golf itd.). Dostępne w bazie ćwiczenia umożliwią użytkownikowi wybór intensywności i obciążeń z jednoczesnym szacowaniem wydatku energetycznego, co pozwoli Mu na samodzielne zaprogramowanie treningu zdrowotnego.